فرش

فروردین 19, 1390

زندگی نامه استاد اصغر روفه گرحق (پدر رفوگری فرش)

زندگی نامه استاد اصغر روفه گرحق (پدر رفوگری فرش)
بهمن 14, 1389
محمود روفه گرحق

کند و کاو در واژه قالی و فرش

مروری بر انواع دستبافته های آذربایجان و تبریز و بررسی معانی قالی و فرش
سایت دانشجو