در این دسته مطالبی که جنبه آموزش دارند قرار داده می شوند.