در این دسته، اخبار مربوط به دانشجویان، مراکز و دوره های آموزشی قرار داده میشود.