ستاره شناسی

اسفند 12, 1394

تغییر تقویم در گذر زمان

سالها پیش جولیوس سزار با بهره گیری از مطالعات مربوط ستاره شناسی و فضا به این نتیجه دست یافت که هر سال از 365.25 روز تشکیل […]
اسفند 5, 1387

نکاتی برای رصدی موفق

نکاتی برای رصدی موفق
سایت دانشجو