سال کبیسه

اسفند 12, 1394

تغییر تقویم در گذر زمان

سالها پیش جولیوس سزار با بهره گیری از مطالعات مربوط ستاره شناسی و فضا به این نتیجه دست یافت که هر سال از 365.25 روز تشکیل […]
سایت دانشجو