سال اقتصاد مقاومتی

فروردین 19, 1396

استفاده از ظرفیت های دانشگاهی در روند تولید و اشتغال

رئیس دانشگاه قم گفت: دانشگاهها و مراکز علمی باید در جهت تولید و اشتغال کارآمد گام های اساسی بردارند و این امر با حمایت از قشر […]
سایت دانشجو