بینایی سنجی

تیر 20, 1395

بهبود بینایی با استفاده از جریان الکتریسیته

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید و جزئی مشخص شد که تحریک کردن بخش مربوط به بینایی مغز با استفاده از الکتریسیته برای مدت کوتاهی بینایی […]
سایت دانشجو