الکتریسیته

تیر 20, 1395

بهبود بینایی با استفاده از جریان الکتریسیته

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید و جزئی مشخص شد که تحریک کردن بخش مربوط به بینایی مغز با استفاده از الکتریسیته برای مدت کوتاهی بینایی […]
مهر 20, 1391

انرژی ژئوترمال

مقدمه: امروزه با توجه به تنگناهای سیاسی و اقتصادی که روز به روز در حال وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی چند کشور صاحب سوخت‌های فسیلی است توجه کشورهای صاحب قدرت ولی دست خالی از این سوخت‌ها به سمت انرژی‌هایی که به اصطلاح انرژی های نو گفته می‌شوند، جلب شده و با تمام توان٬ مطالعات خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این انرژی‌ها معطوف نموده‌اند. در حال حاضر استفاده از سل‌های خورشیدی و بادی و آبی٬ باسابقه‌ترین این نوع انرژی‌هاست. ولی انرژی که مورد بحث و بررسی موشکافانه قرار دادیم حداقل در کشور ایران به شدت به کندی پیش می‌رود. لذا در توان خویش دیدم جمع‌آوری بحث‌های ابتدایی که تمام نیروگاه‌های در حال فعالیت در سراسر دنیا از این متدها بهره جسته‌اند و همچنین در یافته‌های اخیر زمین‌شناسان و مهندسان و متخصصان امر روش‌های جدیدتری در نیروگاه‌ها و حتی حفاری‌ها نیز لحاظ گردیده تا کمترین خسارت به منطقه مورد بهره‌برداری وارد گردد. در این کوشش٬ جداول مربوط به نقاط مخازن و نوع این مخازن در ایران آورده شده است تا به تناسب هر مخزن، نیروگاه مربوطه طراحی و بهره‌برداری گردد. امید است این انرژی به سرنوشت انرژی خورشیدی گرفتار نگردد.
سایت دانشجو