virus

اسفند 15, 1387

ویروس نویسی

اصولا از همان سالهای پیدایش بد افزارها در علوم رایانه ای، جنگ بزرگی بین دو جامعه مختلف یعنی ویروس نویسان و سازندگان ضد ویروس ها شکل […]
سایت دانشجو