Trust

شهریور 30, 1390

اعتماد در تجارت الکترونیک

یکی از ضرورت هایی که در محیط پر آشوب امروزي نقش مهمی دارد مفهوم تجارت الکترونیک است . تجارت الکترونیک علی رغم نو پا بودن، پیشرفت هاي شگرفی داشته و به خصوص اخیرا در ایران گرایش به آن زیاد شده است ولی از طرفی دیگر چون کالا در تجارت الکترونیک همانند تجارت سنتی ، ملموس نیست ، یکی از لازمه هاي مهم در جریان خرید در تجارت الکترونیک مفهوم اعتماد است .
سایت دانشجو