story

شهریور 10, 1389

زندگی ، زندگی است ، نیست …. !

_من… من توی ساختمون بزرگ روبه روی برج بلند شهر هستم … – کجا ؟ کدوم ساختمون ؛ کدوم برج بلند !؟ این ساختمون کجاست ؟ […]
سایت دانشجو