longan

دی 26, 1389

میوه چشم اژدها longan

این مـــــیوه دارای درخت بزرگ، به اندازه50 فوت (15 متر)  بــابـرگ های متراکم و دارای تـــاج متقـــــارن و پوست خشن میباشد. میوه چشم اژدها دارای شکـلی […]
سایت دانشجو