کود شیمیایی

بهمن 27, 1387

زراعت پنبه

پنبه گونه هاي وحشي زيايد دارد كه همگي به جنس Gossypium تعلق دارد . بنظر مي رسد كه منشأ تمام گونه ها از آفريقاي استوائي باشد […]
سایت دانشجو