کنگره سراسری

آذر 25, 1393

اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

“شروع به کار اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران”  اهداف کنگره: آ گاهی کارشناسان از نوآوریها و تکنیکهای جدید دنیا بررسی معضلات ،مشکلات وچالشهای فناوری های […]
سایت دانشجو