کمالات انسانی

مهر 2, 1395

نقش هورمون اکسی توسین در بروز احساسات معنوی

هورمون اکسی توسین بیشتر به علت نقش آن در بروز احساسات عاطفی و تعلقات اجتماعی شهرت دارد. اما مطالعات اخیر نشان داده اند که این هورمون […]
سایت دانشجو