کرال پشت

اسفند 15, 1396
آموزش شنا حرفه ای

آموزش شنا

شناکردن عبارت است از حرکات منظم دست‌ها و پاها و بطور کلی بدن که امکان پیشروی موجودات زنده در آب را ممکن می سازد ورزش شنا […]
سایت دانشجو