کتب های چاپی

آبان 12, 1395

آیا کتاب های الکترونیکی تهدیدی برای کتب های چاپی هستند؟

پس از رشد چشمگیر فروش کتاب های الترونیکی در سالیان اخیر، هم اکنون برای اولین بار فروش اینگونه کتاب ها در سال اخیر با کاهش چشمگیری […]
سایت دانشجو