پژهشی

شهریور 15, 1387

ویژگی های یک مقاله برای انتشار در نشریات علمی

در اين مقاله به ويـژگی‌هـای کلّی يک مقاله علمی – پژوهشی برای انتشــار در نشرياتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گيرند (Refereed Journals) می پردازیم.
سایت دانشجو