پانسمان

شهریور 31, 1395

نکات ضروری به هنگام بروز خونریزی های شدید

متخصصان بر این باورند که تمامی افراد باید بدانند که هنگام خونریزی شدید یک فرد چگونه عمل کنند. دکتر متیو لوی، پروفسور بخش پزشکی اورژانسی در […]
سایت دانشجو