مسیحیت

اسفند 24, 1389
گذار فلسفه در الهیات

گذار فلسفه در الهیات

فلسفه جدا از الهیات، در قرن ششم پیش از میلاد در یونان آغاز شد و پس از گذراندن دوره خود با ظهور مسیحیت و سقوط روم باز در الهیات غرق شد. دومین دوره عظمت آن یعنی فاصله قرن یازدهم و چهاردهم، زیر سلطه کلیسای کاتولیک بود. مگر در دوره و عصر چند امپراطوری های بزرگ مانند امپراطوری فردریک دوم (1195-1250)، این دوره با آشفتگیهایی که در نهضت "اصلاح دین" (رفورم) به حد اعلی رسیده پایان یافت. دوره سوم، یعنی از قرن هفدهم تا عصرحاضر، بیش از هر دو دوره پیش تحت تاثیر علم قرار گرفته است.
سایت دانشجو