مجله تحقیقات

آبان 28, 1393

فراخوان مقاله مجله تحقیقات جهانی کار‌آفرینی

کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی در دانشگاه تهران ، به منظور تدوین شماره های آینده مجله تحقیقات جهانی کارآفرینی ، از کلیه کارشناسان و صاحب نظران […]
سایت دانشجو