مثلثات

مهر 29, 1389

آنچه باید از مثلثات بدانید

ریاضیات علمیست باستانی از همان آغاز از جمله  ذهنی ترین و در عین حال علمی تریي تلاش های آدمی بوده است ، این علم به منزله […]
سایت دانشجو