مازندران

تیر 23, 1388

چشمه آب معدني سورت‌

چشمه آب معدني سورت با آب‌هاي شور و ترش و طاقچه‌هاي رسوبي شكل منطقه‌اي است كه فقط بخشندگي خدا را دارد.
سایت دانشجو