قانون

خرداد 6, 1390

خودربایی

بعد از آنکه نسل انسان بر این کره خاکی قدم نهاد حس برتری جویی و کمال گرایی او بیش از پیش تجلی یافت معروف است که اولین جنایت جنگ و مرگ هابیل و قابیل بود و بنا بر حکم حاکم هابیل محکوم به زندگی ابدی همراه با رنج شد. اما این خوی فرزندان آدم نه تنها کم نشده بلکه روز به روز بر حس برتری و برتر طلبی او افزوده می شد این حس با شکل گیری قبایل و روستایی و شهر ها شدیدتر می شد و این حس خود را به اشکال گوناگونی شکل می گرفت گاهی قاضی حکم باطل می داد و کمبوجیه پوستش را تشکی بر کرسی عدل پسر می کرد گاهی گاهی این حس در بردگی و کنیز داری خلاصه می شد که کوروش آن را حداقل در ایران باستان از بین برد و گاهی ... .
بهمن 19, 1389
کپی رایت

همـه چیـز دربـاره قـانـون كپی‌رایت یا حـق تكثـیـر

مطالبی درباره حق تکثیر طبق قانون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و ...
فروردین 23, 1388

اولین قانون مطبوعات ایران مصوب 18/11/1286

اولین قانون مطبوعات ایران مصوب 18/11/1286
سایت دانشجو