قاجار

اسفند 7, 1396
تصاویر قاجار

قاجاریان چه کسانی بودند؟

قاجار ، اجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران به مدت صد و سی سال فرمان راندند. بنیانگذار […]
سایت دانشجو