فناوریهای نوین پزشکی

دی 23, 1393

امضا تفاهم نامه وزارت علوم و پرفسور سمیعی

تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمیعی در سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران توسط دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات […]
سایت دانشجو