علوم كشاورزي

دی 24, 1393

کسب رتبه 734 جهان در نظام URAP برای دانشگاه فردوسي

بنا به گزارش معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد، بر اساس نتايج نظام URAP در سال 2014 این دانشگاه در جهان، رتبه 734، در آسيا […]
سایت دانشجو