علوم اقتصادی

دی 6, 1393

اولین کنفرانس ملی علوم و راهکارهای اقتصادی

سرفصل های کنفرانس علوم و راهکارهای اقتصادی:   علوم اقتصادی –         اقتصاد سنجی  –        مسائل اقتصاد ایران –        اقتصاد توسعه –        اقتصاد سنجی کاربردی –        ارزیابی اقتصادی طرح ها –        اقتصاد منابع […]
سایت دانشجو