ظرفیت دانشگاه غیرانتفاعی

شهریور 30, 1394

تکمیل 20 درصد ظرفیت دانشگاه های غیرانتفاعی…

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: در سال تحصیلی جدید تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی پر شد. دکتر علی آهون منش […]
سایت دانشجو