شيمي دارويي

دی 22, 1394

راه‌اندازي گرايش شيمي دارويي در دانشگاه آزاد مشهد

رشته جديد و كاربردي شيمي، گرايش شيمي دارويي در دانشگاه آزاد مشهد تاسیس شد.  با توجه با ادامه داشتن ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه، داوطلبان […]
سایت دانشجو