شهاب های آسمانی

بهمن 23, 1395

حقایقی در مورد اصوات شهاب ها

شهاب های نورانی آسمان، گاهی با صداهای ضعیفی همراه هستند. از آنجایی که شهاب های آسمانی حدود 60 مایل با افرادی که از روی زمین آن […]
سایت دانشجو