شخصیتِ دانشجویان

فروردین 23, 1396

رابطه بین رشته های دانشگاهی و شخصیت افراد

نتایجِ یک فراتحلیل جدید، با ترکیبِ نتایج 122 تحقیق قبلی دربارۀ همبستگیِ بین رشته‌های دانشگاهی و خصیصه‌های شخصیتیِ دانشجویان، نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشیِ دانشکده‌های مختلف، […]
سایت دانشجو