سینتیکی

آذر 9, 1391

مدل‌سازی با معادلات سینتیکی به منظور طراحی پوشش‌های سرامیکی

روش کلوئیدی به عنوان گامی ضروری در طراحی سرامیک‌های نانوساختار بررسی شده است، هرچند محدودیت این روش با پیچیدگی آماده‌سازی سوسپانسیون نانوذرات بسیار غلیظ و پایدار و روند رشد سریع آن همراه بوده است. رسوب الکتروفورتیک بهترین نوع فرآیند کلوئیدی است که به منظور تولید محصولات سرامیکی با استفاده از سوسپانسیون و سل‌های حاوی مقدار اندکی ذرات جامد مورد توجه قرار گرفته است. این روش حوزه خود را در کاربردهای پوشش‌دهی نانوذرات توسعه بخشیده تا راهکاری برای فرآیندهای پوشش‌دهی تبخیری شود. مدل‌سازی مستقیم فرآیندهای پوشش‌دهی با استفاده از جریان الکتریکی برای این‌گونه کاربردها به منظور عملکرد مواد نوین نقش کلیدی را در مقیاس طول های تقریبا nm 1-100 بازی می‌کند. در این پژوهش سعی شده سهم اصلی این حوزه به کنترل فرآیند و بسط معادله سینتیکی الکتروفورزیس پرداخته شود.
سایت دانشجو