سیزدهمین

آذر 27, 1393

سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر آن است با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان و نیز انجمن های علمی و حرفه ای حسابداری و حسابرسی،سیزدهمین […]
سایت دانشجو