سورگوم٬تانن٬مرغ تخمگذار٬کمیتوکیفیت تخم مرغ

اسفند 5, 1387

تاثیر سه واریته سورگوم دانه ای بر کمیت و کیفیت تخم مرغ مرغ

افزایش تولید مرغ و تخم مرغ ٬ افزایش هزینه های تولید٬شرایط آب و هوایی و سیاستهای اقتصادی از عواملی هستند که امروزه پرورش دهندگان طیوررا بیشتر […]
سایت دانشجو