سبك زندگي

آذر 17, 1393

همايش ملي سبك زندگي؛ فرصت ها و چالش ها

 همايش ملي سبك زندگي؛ فرصت ها و چالش ها در تاریخ 20 دي 1393 توسطدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات و تحت حمايت سیویلیکا در شهر تهرانبرگزار می شود.با توجه به […]
سایت دانشجو