زبان بدن

فروردین 23, 1388

زبان بدن (فهمیدن افکار ,رفتار و احساسات دیگران از روی حرکات)

حرکات بدن انسان ها بيانگر احساسات و افکار آنان است. حتي اگر با زبان سر و کلماتي که به زبان مي آورند سعي در مخفي کردن […]
سایت دانشجو