رفتار

اسفند 4, 1394

برای ترک عادات خود سختگیری نکنید

اگر می خواهید رفتار جدیدی را در وجود خود پرورش دهید بر خود سختگیری چندانی نکنید. مطالعات جدید نشان داده اند که اگر برای یادگیری یک […]
تیر 19, 1390

روش های روان درمانی (با محوریت رفتار درمانی)

منظور از روان درمانی، درمان اختلالهای روانی به کمک تدابیر روان شناختی است (غیر از تدابیر جسمانی یا زیستی). این اصطلاح شیوه های درمانی گوناگونی را در بر میگیرد که همه معطوف یاری رساندن به بیمار روانی است و در این چارچوب که بتواند رفتار و اندیشه ها و هیجانهایش را طوری تغییر دهد که برای کنار آمدن با فشار روانی و مردم، شیوه های کارسازتری به کار ببرد.
سایت دانشجو