دکتر محمد شفیعی

آذر 29, 1393

اولین همایش ملی پیشرفت درسی راهکارها و چالش ها

موضوعات و محور های همایش:  آموزش و بهسازی منابع انسانی در دانشگاه / مراکز آموزشی آموزش و توسعه پایدار تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش رويكردها، نظريه‌ها و الگوهای […]
سایت دانشجو