ديوار صوتي

فروردین 11, 1388

ديوار صوتي

در اعصار آغازين دوران هوانوردي ابتدايي، هواپيما ها بيشتر با سرعت هاي بسيار پايين نسبت به هواپيما هاي امروزي پرواز مي كردند كه حتي به بيشتر […]
سایت دانشجو