دانشکده پزشکی سن دیگو آمریکا

دی 27, 1393

نقش سلولهای چربی در کمک به حفاظت ما در برابر عفونت

ادیپوسیت ها، (Adipocytes) و یاسلولهای چربی، برای حفظ تعادل انرژی بدن مهم هستند. اما آنها ممکن است کاربرد دیگری داشته باشند؛ مطالعه ای توسط محققانی از […]
سایت دانشجو