دانشجوی دکتری

شهریور 9, 1394

برنامه فرصت مطالعاتی ۱۲۰۰ دانشجو

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در سال جاری برای هزار و ۲۰۰ دانشجوی دکتری فرصت مطالعاتی خارج از کشور تامین اعتبار شده است و برنامه داریم […]
سایت دانشجو