جسم

آبان 19, 1395

تفاوت جسم افراد به هنگام خواب دیدن

تحقیقات اخیر نشان داده اند به هنگام خواب دیدن افراد تصویری ابتدایی تر از بدن خود نسبت به حالت بیداری دارند. طبق یافته هایی که در […]
سایت دانشجو