تصویب رشته

اسفند 27, 1393

تصویب دکتری مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس کارگروه جامعه شناسی شورای تحول علوم انسانی از تصویب رشته دکتری مطالعات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شورا خبر داد.   دکتر غلامرضا جمشیدی ها […]
سایت دانشجو