تأثير متفاوت صداي مردان و زنان بر رشد گياهان

تیر 9, 1388

تأثير متفاوت صداي مردان و زنان بر رشد گياهان

تأثير صداي انسان بر روي سرعت گرفتن رشد گياهان امري است كه به واسطه مطالعات پيشين به اثبات رسيده است. اكنون مطالعات جديد نشان مي‌دهد كه […]
سایت دانشجو