برنامه دولت

دی 22, 1393

برنامه دولت برای توسعه دیپلماسی علمی و دانشگاهی

محمد نهاوندیان در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت: پیوند بین خدمت کاربردی و تحقیقات بنیادی رمز توفیق ماست و تا زمانی که این ارتباط […]
سایت دانشجو