بالنتاين

دی 7, 1388

جو زمين هم وارداتي است

براي زمين شناسان، خاستگاه گازهاي تشكيل دهنده اتمسفر زمين براي مدت هاي مديد يك معما بوده‌ است. و تاكنون نيز يكي از اصلي‌ترين نظريه‌ها در اين زمينه، جوشيدن گازها به خارج از دهانه آتشفشان‌ها بوده است.
سایت دانشجو