اهلیت

مرداد 15, 1392

اهلیت

در دفتر حاضر سعی داریم در نگاه توصیفی به بررسی اهلیت به عنوان یکی از مهمترین مباحث در عالم مفاهیم حقوقی بپردازیم از آنجا که در مقاله حاضر سعی نگارندگان فقط بیان مفهوم مذکور در چارچوب اصول و قواعد حقوقی موجود است تا در ادامه سعی بر بیان نواقص و مسائل این هست‌ها بپردازیم اما از آنجا که نیل به این خواسته در یک دفتر خاص امکان پذیر نمی‌باشد لذا این امر را در دو مبحث بیان و تحلیل خواهیم کرد.
سایت دانشجو