اقتصاد سبز

آذر 19, 1393

دومين كنفرانس بين المللي و آنلاين اقتصاد سبز

اقتصاد سبز: اقتصاد سبز با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده موثر از سرمایه های طبیعی و بهره برداری از […]
سایت دانشجو