آیكیدو

اسفند 7, 1387

آیكیدو چیست؟

آیکیدو به معنای وحدت و آشتی و تجسم قدرت. مو سس این سبک ( یا هنر رزمی ) موریهی وشیبا نام دارد وی در سال 1883 […]
سایت دانشجو